Sason A – 8.900 €
Sason B – 10.900 €
Sason C – 12.000 €
Sason D – 13.500 €